"Pygoyamation No.2", 1997, Pygoya

Back to Potpourri Gallery