shallows.jpg (59490 bytes)

Shallows, Pygoya copyright 1998