Calcutta, India

Shubhojoy Mitra

 

eye.jpg (74685 bytes)

Eye, 1999

 

 

 

net.jpg (121114 bytes)

Net, 1999

 

 

 

pointnclick.jpg (134899 bytes)

Point&Click, 1999

 

 

 

pretty.jpg (102201 bytes)

Pretty, 1999

 

 

 

seahorses.jpg (39888 bytes)

Seahorses, 1999