Bangkok, Thailand

Parinya Tantisuk

 

man.jpg (25099 bytes)

Man, 1999

 

 

 

50stars.jpg (38197 bytes)

50 Stars, 1999

 

 

 

change.jpg (35763 bytes)

Change, 1999